Nadace je dnes hojně přetřásané téma, neboť se společnostmi tohoto typu se doslova roztrhl pytel. Je důležité, aby člověk nenaletěl nějakému podvodníkovi, který vybírá peníze, ale nehodlá s nimi pomoci nikomu jinému, než sám sobě. Co vlastně taková nadace dělá, jak jí můžete darovat peníze, jaké typy existují a na co si dát pozor? Na to se společně podíváme v našem článku.

Co je to nadace?

Nadace je právnická osoba, která je založena za účelem sdružování majetku, jejímž cílem je dosahovat společensky či hospodářsky užitečných cílů které jsou dobročinné nebo veřejně prospěšné.

Každá nadace by měla být založena čistě pro možnost pomoci všude tam, kde je to potřebné, například pomoc pro postižené děti, podpora pro seniory, ale také například ochrana životního prostředí či pomoc pro zvířata.

Nadace sice nepomáhají přímo, ale jsou v podstatě zprostředkovatelem pomoci, kdy poskytují propagaci vybraným organizacím a společnostem, a poskytují jim peněžní podporu. Nejdůležitější a vlastně hlavní náplní jejich činnosti je poskytnutí finančních prostředků, tzv. grantů, třetím osobám.

To vše hlavně z výnosu vlastního majetku a příjmů, ovšem nechybí ani možnost vedlejších činností, které mohou pomoci se sháněním potřebných finančních prostředků, a tím jsou například různé benefiční akce, dobročinné akce, tomboly, vydávání určitých propagací a mnoho dalšího.

Nadace jsou často také velkou podporou při nenadálých krizových situacích, kdy je každá koruna potřebná, například při povodních a podobně. Nadační jmění musí vytvořit sám zřizovatel, a to svým vkladem.

Toto jmění musí tvořit zejména peněžní prostředky, ale mohou to být rovněž cenné papíry, movité i nemovité věci, majetková práva a další majetkové hodnoty, které jsou ve finále schopné zajistit trvalý výnos, a nevázne na nich žádné zástavní právo.

Všechny movité věci musí vždy splnit předpoklad trvalého výnosu, což mohou být třeba předměty umělecké hodnoty. Není dovoleno zakládat nadace s účelem podporovat různá politická hnutí či strany, ani pro čistě výdělečné účely.

Pokud chce nadace podnikat, není to problém, ovšem jde to pouze jako vedlejší činnost, ovšem s tím, že výsledný výdělek musí být pokaždé použit k podpoře účelu. Největší výhodou nadace je, že veškeré výnosy z nadačního jmění jsou osvobozeny od daně z příjmu. Nadace má povinnost vést podvojné účetnictví, přičemž musí mít vždy roční účetní závěrku, která bude ověřena auditorem.

Založení nadace

Nadace se ustanovuje zakladatelským právním jednáním či zákonem. Založena je na základě nadační listiny, což může být zakládací listina nebo pořízení pro případ smrti, vždy formou tzv. veřejné listiny – notářského zápisu. Tuto zakládací listinu může pořídit jedna i více osob. V případě většího počtu zakladatelů, musí všichni vždy jednat jednomyslně.

Orgány nadace

Statutárním orgánem nadace je správní rada, kterou tvoří minimálně tři členové. Vše, co není svěřeno ostatním orgánům nadace, vždy vykonává správní rada. Mezi členy správní rady mohou být i právnické osoby.

Vedle správní rady je tu také dozorčí rada, která je kontrolním a revizním orgánem nadace. Její zřízení je podmíněno výší nadačního kapitálu. Ve chvíli, kdy tento kapitál překročí výši 5 000 000 korun, musí být zřízena dozorčí rada. Pokud není zřízena dozorčí rada, bude její funkci zastávat tzv. revizor.

Majetek nadace

Majetkem nadace je nadační jistina, což je v podstatě soubor všech předmětů vkladů do nadace, případně sem patří i nadační dary, ale i ostatní majetek. Celková hodnota nadační jistiny by měla být minimálně 500 000 korun. Peněžním vyjádřením nadační jistiny je nadační kapitál. Nadace má za povinnost audit od ročního obratu ve výši desetinásobku svého nadačního kapitálu.

Na co si dát při darování peněz pozor?

Pokud se rozhodnete darovat nějaké nadaci peníze, vždy si nejdříve důkladně zjistěte, jestli se jedná o skutečně korektní společnost. Pro začátek by měl být jasný účel žádosti o podporu, který nebude přehnaně přikrášlován.

Výběr peněz by měl být zcela transparentní. Zkuste využívat dárcovské portály, kde máte jistotu, že tam budou skutečně ty nadace, které fungují za účelem pomoci. Z těchto portálů, můžete znát například Darujme.cz, Donio.cz nebo třeba Daruj správně.

U některých nadací je běžné, že jen zveřejní číslo účtu, případně používají svou vlastní platební bránu. V takové situaci je vždy dobré si dopředu ověřit, kam vlastně peníze půjdou.

Jak darovat peníze nadaci?

Způsobů, jak darovat některé z vybraných nadací jakýkoliv peněžní dar je mnoho a nemusí to být vždy jen v hotovosti. Jak tedy můžete peníze darovat?

Finanční dar

Darovat finanční prostředky je možné hotovostně, převodem na bankovní účet nebo prostřednictvím složenky. Dobré je, když si necháte vystavit doklad o poskytnutí peněžního daru. U hotovostního daru stačí příjmový peněžní doklad, jinak se to řeší darovací smlouvou.

Veřejná sbírka

Jedná se o vynikající způsob, jak můžete přispět na konkrétní projekt/charitativní akci. Existuje několik možností pro zřízení veřejné sbírky, a to buď prostřednictvím bankovního účtu, sběrací listinou, pokladničkami, ale také prodejem různých výrobků či předmětů, jejich cena obsahuje příspěvek.

Může se jednat rovněž o prodej vstupenek na nějakou benefiční akci/večírek, případně kulturní nebo sportovní akce. Výtěžek z prodeje vstupenek nebo jen jeho část poté můžete věnovat na dobročinné účely. Výhodou je, že veřejnou sbírku lze realizovat i pronájmem telefonní linky nebo prostřednictvím DMS, tedy dárcovských SMS.

Nákup zboží

Jedná se o zboží, respektive výrobky, z tzv. chráněných dílen. Tyto dílny zaměstnávají zdravotně postižené pracovníky, kteří tyto produkty vyrábí. Vedle produktů od postižených lidiček, je možné také nakoupit předměty vyrobené uprchlíky. Vždy se tak jedná o nákup, který má přidanou hodnotu.

E-filantropie

Prostředkem e-filantropie je již výše jmenovaná dárcovská SMS (DMS). Tento ryze český projekt byl poprvé odstartován v roce 2004 a od té doby patří k vůbec nejoblíbenějším způsobům pro finanční podporu jednotlivých nadací/neziskových organizací.

Další oblastí s možností dárcovství je online prostředí, kde vám stačí internetové připojení a systém tzv. click to give. Díky tomu tak za každé jednotlivé kliknutí na virtuální tlačítko odchází na účet některé nadace určitý finanční obnos, nebo je možná i hmotná pomoc.

Za každé kliknutí se přispěvateli zobrazí reklama daného sponzora, který tuto pomoc financuje. Tento systém podpory se může objevit také u některých vybraných počítačových her, kde je vlastně zábava i charita v jednom. V neposlední řadě můžete použít i dárkový certifikát, který nadaci jednoduše věnujete, přičemž jeho nákupní cena půjde rovnou na podporu konkrétního dobročinného projektu.

Věcný dar

V mnoha případech se může stát, že chcete nějaké nadaci přispět, ale nemáte dostatečné nebo vůbec žádné finanční prostředky. Můžete jít cestou tzv. věnování věcného daru. Faktem je, že takovým darem hned nemusí být třeba auto nebo nějaká nemovitost.

Naopak darovat můžete i takové věci, jako například oblečení, bytový textil, nábytek, drobné předměty používané pro denní potřebu, ale také například potraviny. Vše by však mělo být v pokud možno dobrém stavu, plně funkční, neopotřebované a rozhodně čisté.

Firemní dar/sponzoring

Stejně jako může něco darovat jednotlivec, obdarovávají nadace i firmy. Dar může být finanční či věcný, případně formou koupě určitého předmětu. Častou formou firemního dárcovství je propagace spojená s poskytnutím reklamního prostoru, což je již zmiňovaný sponzoring.

Možnost reklamy představuje zároveň také mediální partnerství. Další formou dárcovství, které je zcela specifické, je poskytnutí služeb či zboží s určitou slevou nebo za výhodnějších podmínek. Tím mohou být například ozdravné pobyty pro zdravotně postižené děti, sleva na nákladnou lékařskou péči a podobně.

Typy nadací

Pokud jde o typy nadací, tam záleží na jejím zaměření. Cílem mohou být děti, senioři, zvířata, ale také například různé typy chorob, případně na konkrétní události, jako jsou například povodně a podobně.

Nejoblíbenější nadace

Připravili jsme pro vás krátký přehled těch nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších nadací, na které je možné v dnešní době narazit.

Nadace Světluška

Jedná se o dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se zaměřuje na pomoc těžce zrakově postiženým jedincům. Nejen, že poskytuje neustálou finanční podporu, ale pravidelně pořádá zážitkové a osvětové aktivity pro všechny dárce.

Sportovní nadšenci se mohou zúčastnit Nočních běhů pro Světlušku, hudební fanoušci zase navštíví koncert Světlo pro Světlušku a v Kavárně POTMĚ si vychutnáte svou milovanou kávu. Dalšími akcemi je Nevidomý fanoušek zaměřující se na kulturní a sportovní zážitky. Veškeré finanční prostředky jsou přerozděleny nevidovým a slabozrakým jednotlivcům, aniž by se řešil jejich věk.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Nadační fond Českého rozhlasu – Vinohradská 12 | 120 00 Praha 2
 • Tel.: 221 551 215 | svetluska@rozhlas.cz
 • Web: www.nadacnifondcro.cz | www.svetluska.net
 • Datová schránka: rcy8xg3

Nadace Kuře – Pomozte dětem

Kuře nebo také Pomozte dětem je charitativním projektem spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, jejímž maskotem je žluté Kuře, které má kolem boků záchranný kruh červeno-bílé barvy. Poskytuje finanční příspěvky ohroženým a znevýhodněným dětem, ve věku až do 18 let, a to p ocelé České republice.

Snaží se tak všem dětem bez ohledu na věk zajistit plnohodnotný, kvalitní a pokud možno co nejradostnější život, navzdory jejich hendikepu nebo prostředí, kde vyrůstají.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Nadace rozvoje občanské společnosti – Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5
 • Web: www.nros.cz
 • E-mail pro dárce a partnery: pomoztedetem@nros.cz
 • Email pro NNO: granty@nros.cz

NROS organizuje v rámci projektu Pomozte dětem veřejnou sbírku, která je organizována na základě rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy č. j. S-MHMP/1016564/2012,1045562/2012 ze dne 20. 8. 2012 konané v období od 2. 10. 2012 na dobu neurčitou.


Nadace Adra.cz

Nadace Adra se zabývá pomocí lidem v nouzi nejen v České republice, ale i v zahraničí. Nezáleží na tom, jestli někoho postihnou povodně, požár atd., Adra se snaží o co nejrychlejší napravení škod na majetku i pomoci lidem překonat každé takové neštěstí.

Když dojde k jakékoliv přírodní katastrofě nebo k válečnému konfliktu, nastupuje právě tato nadace, která zajistí pro postižené vodu, potraviny i střechu nad hlavou. Postarají se o nemocné, zajistí společnost pro všechny osamělé, staví školy, vzdělávají a lidem, kteří žijí v chudých zemích, poskytují šanci mít lepší budoucnost a pokud možno se co nejdříve postavit na vlastní nohy, aby mohli žít co nejlepší a nejdůstojnější život.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Nadace Adra – Markova 600/6, 158 00 Praha 5
 • Tel.: +420 732 355 962
 • Email: nadace@adra.cz
 • Web: www.nadace-adra.cz

Nadace Terezy Maxové

Tato nadace se specializuje zejména na děti, protože se snaží pomáhat všem opuštěným a jakkoliv znevýhodněným dětem. Snaží se, aby každé dítě mělo šanci vyrůstat v rodině, kde by mělo tu nejlepší péči a lásku.

Snaží se nejen o prevenci toho, aby bylo dítě odebíráno z rodinného prostředí, ale také usiluje, aby jeho případný pobyt v ústavní výchově byl co nejkratší. Nadace se snaží podporovat všechny tyto děti a zajistit jim bezpečný život.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Nadace Terezy Maxové – Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1
 • Web: nadaceterezymaxove.cz

Nadace Leontinka

V této nadaci se sešla skvělá parta lidí, jejichž cílem je pomáhat dospělým i dětem, kteří mají potíže se zrakem. Již od roku 2005 spojují nevidomé a vidící, snaží se usnadnit život všem zrakově postiženým, zejména však dětem a mladým lidem.

Podporují je v začlenění do běžného života nejen v rámci vzdělání, ale také při společenských a sportovních aktivitách, včetně volnočasových aktivit. Shromažďuje prostředky zejména v podobě darů od jednotlivých dárců, ale i partnerů, sponzorů a benefičních akcí.

Spolupracuje se speciálními školami pro zrakově postižené, snaží se zvýšit dostupnost speciálních pomůcek, ale také technologií a výcvikových či léčebných programů, zkrátka vše, co může jakkoliv pomoci zrakově postiženým, a to již od věku 7 let.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Nadace Leontinka – Karlovarská 1104/14, Praha 6, 161 00
 • Web: nadaceleontinka.cz
 • Email: info@nadaceleontinka.cz

Nadace ČEZ

Tato nadace byla založena roku 2002 a od počátku se snaží zejména o podporu regionů, kvůli zlepšení kvality života všech obyvatel v každém regionu naší republiky. Podporuje výsadbu stromů, osvětlování přechodů pro chodce, výstavbu a kompletní rekonstrukce hřišť, ale také například úpravu turistických stezek a běžkařských stop.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Nadace ČEZ – Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
 • Web: nadacecez.cz
 • Email: info@nadacecez.cz

Nadace Dobrý anděl

Dobrý anděl se stará o to, aby rodiny s nemocnými vždy dostaly pravidelnou měsíční finanční pomoc, která bude ve výši několik tisíc korun, díky čemuž se příjem rodiny navýší natolik, aby jim těžká nemoc nezpůsobila potíže a nedostala je tak to závažné životní situace.

Financování celého chodu nadace pochází ze soukromých finančních prostředků zakladatelů nadace, ale také od dalších filantropů. Pacientem musí být nezaopatřené dítě či rodič, který se stará minimálně o jedno nezaopatřené dítě. Každý, kdo se chce stát Dobrým andělem, získá přístup na tzv. Andělský účet. Tam se může podívat, kam jeho příspěvek putoval a komu konkrétně pomohl.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: DOBRÝ ANDĚL, nadace – Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5
 • Web: www.dobryandel.cz
 • E-mail: dobryandel@dobryandel.cz
 • E-mail: andelskaposta@dobryandel.cz (pro příjem žádostí o finanční pomoc)
 • Infolinka pro e-shop: +420 773 979 562

Nadace Člověk v tísni

Tato nadace má za cíl poskytovat humanitární pomoc a pomáhat lidem, aby se postavili na vlastní nohy, a to nejen v České republice, ale také v zahraničí. Jedná se v podstatě o prodej tzv.

Skutečných dárků, přičemž samotný dat bude použit prostřednictvím projektů, které se zaměřují na pomoc v oblasti vody, kdy je zajištěno kopání a vrtání studní, stavba zásobníků na pitnou vodu či distribuci kanystrů v chudých zemích Afriky, dále vzdělání pro stavbu a vybavení škol.

V oblasti obživy jde o nákup domácích zvířat, kvalitnějšího nářadí či nových sítí pro rybáře, program klima pomáhá bojovat s dlouhotrvajícími suchy. Program zdraví využívá finanční prostředky k zlepšení zdravotnické péče pro oblasti Asie a chudší části Afriky, zejména dodávky léků, stavby nemocnic, jejich vybavení, školení personálu atd.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
 • E-mail: darek@clovekvtisni.cz
 • Tel.: +420 734 428 384
 • Web: www.skutecnydarek.cz

Nadace Vodafone

Tato nadace je spolufinancována skupinou Vodafone a Vodafone Czech Republic a.s., přičemž od roku 2006 kdy byla založena, již přerozdělila přes 195 milionů korun. Podporu získalo cca 500 různých projektů. V největší míře podporuje technologické inovace, které pozitivně ovlivňují naší společnost.

Nadace se snaží o neustálé vytváření ekosystému pro společenské a sociální inovace i změny s využitím technologií, snaží se vylepšovat veřejný prostor a vždy propojit osoby i komunity tak, aby vše bylo v prospěch veřejnosti. Do všeho se samozřejmě zapojují i samotní zaměstnanci společnosti Vodafone.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Nadace Vodafone Česká republika – Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
 • Email: nadace@vodafone.cz
 • Web: www.nadacevodafone.cz

Nadace na ochranu zvířat

Tato nezisková organizace se od svého založení snaží hájit práva a zájmy zvířat. Zakladateli Nadace na ochranu zvířat jsou paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.

Hlavním posláním je co nejvíce vylepšovat vztahy člověka, zvířat i životního prostředí. Pokouší se zmírňovat utrpení i zajistit lepší životní podmínky pro všechna zvířata, která jsou nejen v lidské péči, ale také těch co jsou držena v zajetí či volně žijí. Finanční prostředky jsou získávány z dárcovství právnických i soukromých osob, z vlastní hospodářské činnosti, ale také z výnosů nadačního jmění.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT – Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
 • Tel.: +420 222 135 460
 • E-mail: nadace@ochranazvirat.cz
 • ID datové schránky: g9c2tdt
 • Web: ochranazvirat.cz

Donio.cz

Není to klasická nadace, ale platforma, která pomáhá změnit lidské životy. Můžete si zde založit sbírku například na nákladnou léčbu, pokud máte nápad na podnikání nebo chcete podpořit nějaký projekt či událost, ke které náhle došlo. Snadno tak požádáte veřejnost o pomoc a odvyprávíte jim svůj příběh.

Vždy je předána celá vybraná částka, neboť samotný provoz platformy je financován z dobrovolných příspěvků dárců, takže si

Donio nebere žádné poplatky či provize, dokonce ani poplatky za bankovní transakce nejsou odečítány, naopak je uhradí Donio. Vedle dobročinných sbírek tak jsou k dispozici také komerční projekty.

Kontakt na nadaci:

 • Sídlo společnosti: Donio s.r.o., Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5
 • Datová schránka: 8uqa8ib
 • Email: donio@donio.cz
 • Web: donio.cz

Nadace Via

Jedná se o největší platformu, která umožňuje darovat peníze online. Organizace, instituce, církve, školy, města, obce i kraje mohou požádat o dar. Můžete si založit jakýkoliv udržitelný projekt nebo nějakou aktuální výzvu.

Pomoc může být poskytována v jakékoliv oblasti, například v oblastech zasažených jakoukoliv tragédií, humanitární pomoc pro oblasti po zemětřesení, ale klidně také můžete vybírat finance na lyžařské kurzy pro děti z pěstounských rodin a podobně. Zkrátka všude tam, kde je potřeba jakákoliv podpora, tam lze pomoci prostřednictvím darujme.cz, stačí jen zvolit ten správný program a podpořit jej.

Kontakt na nadaci:

 • Adresa: Nadace Via, Dejvická 306/9 | 160 00 Praha 6
 • Tel.: +420 736 142 491
 • Email: podpora@darujme.cz
 • Web: darujme.cz

Přehled dalších nadací

 • Dobrý anděl
 • Nadace ČEZ
 • Nadační fond AVAST
 • Nadace AGROFERT
 • Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
 • Nadace GCP
 • Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
 • Nadace Sirius
 • Nadace Karel Komárek Family Foundation
 • Nadace Depositum Bonum
 • Nadace J&T
 • Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Nadace Terezy Maxové dětem
 • Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové
 • Nadace České spořitelny
 • Nadace Synot
 • Nadace FILM-FESTIVAL KARLOVY VARY
 • Nadace Via
 • Nadace Strážné věže
 • Nadace Vodafone Česká republika
 • Česká nadace sportovní reprezentace
 • Nadace Albatros
 • Nadace RSJ
 • Nadace Komerční banky a.s. – Jistota
 • Nadace Unipetrol
 • Nadace OKD
 • Nadace Naše dítě
 • Nadace Karla Janečka
 • Nadace Hagibor
 • Nadace Mezinárodní potřeby
 • Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni
 • Nadace Jedličkova ústavu
 • Nadace Židovské obce v Praze
 • Nadace Život umělce
 • Nadace O2
 • Nadace PRECIOSA
 • NADACE AGEL
 • Nadace Open Society Fund
 • Nadace DRFG
 • Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“
 • Nadace bpd partners
 • NADACE LEONTINKA
 • Nadace Martina Romana
 • Nadace American Institute FOR Foreign Study Prague
 • Nadace JABLOTRON
 • Nadace Proměny Karla Komárka
 • Nadace Český hudební fond
 • Nadace Partnerství
 • Nadace The Bakala Foundation
 • Ústecká komunitní nadace
 • Nadační fond
 • Nadace Český literární fond
 • Nadace pro transplantace kostní dřeně
 • Nadace Leoše Janáčka
 • NADACE ŠKOLA HROU
 • Nadace sv. Františka z Assisi
 • Česká nadace 2000
 • Nadace Jakuba Voráčka
 • Nadace Bona
 • Nadace CERGE-EI
 • Nadace pro radost
 • Nadace Nova
 • Nadace pro současné umění Praha
 • Nadace pro rozvoj vzdělání
 • Nadace České architektury
 • Nadace ADRA
 • Nadace člověk člověku
 • Nadace Truck HELP
 • Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
 • Nadace JUST CS
 • Nadace 700 let města Plzně
 • Vzdělávací nadace Jana Husa
 • Nadace sportující mládeže

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (110 hodnocení)
​​

Kateřina Horáková

Kateřina Horáková

Práce s texty je nejen mou profesí, ale zároveň celoživotním koníčkem. Je to má vášeň stejně jako kvalitní čokoláda. Mám ráda výzvy a baví mě hrát si se slovy tak, aby byl výsledek dokonalý a přesně podle představ klienta. Mám více než 25 let praxe. Kromě toho moc ráda vařím i peču, vymýšlím recepty a stále zkouším něco nového. Ve volném čase si ráda přečtu dobrou knihu, tvořím videa a věnuji se své malé domácí ZOO.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

Budeme rádi, když napíšete komentář s vaší zkušeností.

Přidat komentář

Recenzer
Logo