Dotace na tepelné čerpadlo

V současné době, kdy jsou ceny plynu na vzestupu a je potřeba se zbavit starých kotlů na tuhá paliva, přemýšlí stále více domácností o možné instalaci tepelného čerpadla. Je to sice dost nákladná investice, na kterou mnozí nedosáhnou, ale je dobré vědět, že existuje možnost, získat na něj dotaci.

Je dobré zmínit, že všechny zdroje tepla, které nesplňují 3., 4. a 5. emisní třídu, je nutné ze zákona vyměnit nejpozději do září roku 2024 (podle ČSN EN303-5). Pokud by někdo po tomto termínu využíval tepelné zdroje nižší emisní třídy, hrozí mu pokuta až ve výši 50 000 korun.

Kotlíkové dotace fungují již od roku 2015 a řadí se zatím k dotačním programům s největším úspěchem. Celkem byly tři výzvy, během nichž bylo vyčleněno 11,8 miliard korun a dohromady bylo podáno/přijato 120 000 žádostí o dotaci. Žádost si mohou podat domácnosti s nižšími příjmy, ale i ostatní, pokud splní dané podmínky.

Více informací

Proč je dobré si pořídit tepelné čerpadlo?

 • Značná úspora elektrické energie.
 • Výhodné řešení pro vytápění i ohřev vody.
 • Významná šetrnost vůči životnímu prostředí.

Navýšení dotace na tepelné čerpadlo

S ohledem na situaci kolem dodávek plynu, došlo ke změnám v rámci kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. Dotace na tepelné čerpadlo byla navýšena o 50 000 korun, tedy až na celkovou částku 180 000 Kč.

Domácnosti s nižšími příjmy

Kdo může o dotaci žádat?

Vlastník či spoluvlastník nějaké nemovitosti, ať už je to bytová jednotka, rodinný či bytový dům, případně rekreační objekt, který spadá do kategorie trvalé obývaný. Podmínkou je, že musí být obývám minimálně 24 měsíců předtím, než se rozhodnete podat žádost.

Co musí splňovat?

 • Platné české občanství.
 • Minimální věková hranice je od 18 let.
 • Průměrný měsíční čistý příjem každého jednotlivého člena domácnosti nepřekročil v roce 2020 částku 14 242 Kč, tedy 170 900 za celý rok.
 • Sledují se jen běžné příjmy za rok 2020, tzn. zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.
 • Domácnost, kde žijí pouze starobní důchodci, nebo důchodci, kteří pobírají invalidní důchod 3. stupně nemusí své příjmy dokládat. Naopak jsou automaticky brány jako zcela způsobilé pro čerpání dotace. To samé platí i u domácnosti, kde je čerpán příspěvek nebo doplatek na bydlení.
 • U studentů do 26 let a nezletilých jsou uvažovány příjmy v celkový výši 0,- korun.

Stanovený limit pro výši příjmů je stanoven na základě podkladu, který zpracovala Agentura pro sociální začleňování. Pokud některý žadatel tento limit nesplní, může si podat žádost o dotaci v rámci programu Nová Zelená úsporám.

Čerpání dotace – na co je určena?

Tyto dotace jsou určeny pro financování výměny kotle na tuhá paliva, který nesplňuje třetí, čtvrtou a pátou emisní třídu a jeho nahrazení novým ekologickým zdrojem.

 • Kotel na biomasu – minimální energetická třída A+, parametry musí splňovat nařízení komise č. 2015/1189.
 • Plynová a elektrická tepelná čerpadla – energetická třída opět nejméně A+ a parametry podle nařízení č. 813/2013.
 • Plynové kondenzační kotle – třída A+, nařízení č. 813/2013.

Jak můžete podat žádost a jakou výši dotace získáte?

Každý žadatel může svou žádost podat na krajském úřadě, přičemž je tamtéž možné získat odborné poradenství. Pro každého bude dotace poskytnuta na všechny instalace ve výši 95% z tzv. způsobilých výdajů, vždy v daném limitu, který na tepelné čerpadlo činí 180 000 korun (u kotle na biomasu je to 130 000,-, na plynový kondenzační kotel pak 100 000 Kč).

Kraj má povinnost, aby umožnil jednotlivým žadatelům poskytnout zálohu z dotace ve výši minimálně 60 %. Tuto zálohu žadateli uvolní ve chvíli, kdy dodavatel vystaví tzv. zálohovou fakturu. Jakmile dojde k dokončení výměny a bude doložena realizace celého procesu výměny kotle za tepelné čerpadlo, uvolní vám kraj zbývající částku ihned po předložení veškerých dokladů.

Na co jsou výdaje způsobilé

 • Stavební práce.
 • Dodávky a služby, které souvisejí s realizací.
 • Úprava spalinové cesty.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Na akumulační nádoby/kombinovaný bojler.
 • Zkoušky či testy, které jsou nezbytné pro uvedení zdroje do užívání.
 • Projektová dokumentace.

Jaké doklady budete potřebovat pro podání žádosti o dotaci?

 • Formulář žádosti o podporu.
 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (žadatel musí jasně prokázat, že aktuální zdroj, který vlastní nesplňuje požadavky pro provoz po září 2024 a je tak možné získat dotaci, pro jeho výměnu).
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle (jeho napojení na otopnou soustavu i komínové těleso).
 • Doklad o příjmu (daňové přiznání, potvrzení o příjmu, důchodový výměr, případně potvrzení o dávkách či příspěvcích od ČSSZ/ÚP ČR).
 • Doklad, který prokáže, že ve stavbě, pro kterou žádáte dotaci trvale bydlíte.P
 • Písemný souhlas od případných spoluvlastníků, aby mohla proběhnout realizace nového zdroje tepla.
 • Písemný souhlas manžela/manželky pokud vlastní rodinný dům/bytovou jednotku/trvale obytnou stavbu pro rodinnou rekreaci v rámci společného jmění manželů.
 • Ostatní přílohy, které vám určí příslušný kraj.

Co budete muset předložit příslušnému úřadu až bude provedena výměna?

 • Fotodokumentaci pro nový zdroj tepla (tepelné čerpadlo).
 • Kopii dokladu o instalaci zdroje tepla (v tomto případě tepelného čerpadla).
 • Kopii dokladu o uvedení nového tepelného zdroje do provozu.
 • Kopii protokolu o revizi spalinové cesty (pokud byl instalován spalovací zdroj tepla).
 • Kopie zprávy o provedené montáži.
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.
 • Kopii faktur/daňových dokladů.
 • Ostatní doklady stanovené příslušným krajem.

Ostatní domácnosti

Pokud jste vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti, který ovšem nesplňuje podmínky domácností, které mají nižší příjmy, je k dispozici kotlíková dotace v rámci programu Nová Zelená úsporám. Tady je velkou výhodou to, že prostřednictvím jediné žádosti je možné využít dotaci také na zateplení, využití dešťové vody atd. Dobré je i to, že za komplexní projekt lze ještě získat i finanční bonus.

Kdo si může o dotaci Nová Zelená úsporám požádat?

Každý, kdo vlastní či je jen spoluvlastníkem nemovitosti, bez ohledu na to, jestli je to rodinný dům, bytová jednotka nebo rekreační objekt, který je trvalé obýván.

Na co je možné dotaci čerpat?

 • Na výměnu kotle na pevná paliva, který nesplňuje 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.
 • Pro výměnu lokálního topidla sloužících jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.
 • Na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
Poznámka: Program Nová Zelená úsporám rozhodně nepodporuje výměnu plynového kotle.

Jaké typy tepelných zdrojů jsou podporovány?

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva.
 • Lokální zdroj na biomasu.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění.
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému.
 • Napojení na soustavu zásobování teplem.
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (určeno jen pro bytové domy).

Pro žadatele je připraven seznam výrobků a technologií, z nichž je možné si snadno a rychle vybrat vhodný nový zdroj tepla pro vytápění.

Není sice povinné tento seznam využívat, ale když se rozhodnete pro jakýkoliv jiný zdroj, bude nezbytné doložit potřebnou dokumentaci, jako je certifikát, technický list, dále přehled o stanovených parametrech, aby bylo prokázáno, že tento tepelný zdroj splňuje parametry programu Nová Zelená úsporám.

Jak můžete podat žádost a jaká výše dotace získáte?

Každou žádost může podat sám žadatel, nebo osoba kterou zmocní, a to před, v průběhu či po realizaci opatření elektronickou cestou na www.novazelenausporam.cz. Poskytována je podpora až ve výši 50 % ze způsobilých výdajů, které se řídí stanovenými limity.

Typ zdroje tepla

 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (pro rodinný dům – 80 000 Kč, pro bytový dům 25 000 Kč/za 1 bytovou jednotku).
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet (pro rodinný dům – 100 000 korun).
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a přípravou teplé vody (pro rodinný dům – 100 000 Kč).
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody (pro rodinný dům – 80 000 korun, pro bytový dům – 30 000 Kč/za 1 bytovou jednotku).
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému (pro rodinný dům – 140 000 Kč).
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (pro rodinný dům – 60 000 Kč, pro bytový dům – 18 000/za 1 bytovou jednotku).
 • Napojení na soustavu zásobování teplem (pro rodinný dům – 40 000 Kč, pro bytový dům – 10 000 korun/za 1 bytovou jednotku).
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem (pro rodinný dům – 45 000 korun, pro bytový dům – 35 000/za 1 bytovou jednotku).
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla (pro rodinný dům – 30 000).
 • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (pro bytový dům – 30 000 Kč/za 1 bytovou jednotku).

Na co jsou výdaje způsobilé

 • Nákup a instalace nového zdroje, včetně všech souvisejících prvků.
 • Úprava spalinové cesty.
 • Měření i regulace.
 • Napojení a potřebné úpravy otopné soustavy spolu s akumulační nádrží a ohřívačem na teplou vodu.

Dobré je, že při kombinaci s dalšími opatřeními, které lze využít v rámci programu Nová Zelená úsporám získá každý žadatel bonus.

Jaké doklady musíte předložit při podání žádosti o dotaci?

 • Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího zdroje tepla (žadatel musí prokázat, že již nesplňuje podmínky pro provoz).
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle, včetně napojení na otopnou soustavu a komínové těleso.
 • Co je potřeba předložit až bude výměna provedena?
 • Veškeré účetní doklady.
 • Fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla.
 • Doklad o instalaci i uvedení do provozu.
 • Protokol o revizi spalinové cesty (pokud je zdrojem tepla spalovací zdroj).
 • Zprávu o montáži, kterou zpracuje oprávněná osoba.
 • Potvrzení, že byl starý kotel ekologicky zlikvidován.

Jaká tepelná čerpadla se hledají nejvíce?

 1. Tepelná čerpadla vzduch – voda.
 2. Tepelná čerpadla určená ke komerčnímu využití.
 3. Tepelná čerpadla s fotovoltaikou.

Dotace na tepelné čerpadlo je momentálně hojně přetřásaným tématem, protože je nutná redukce energetické náročnosti budov a toto je ideální řešení. Prostřednictvím Kotlíkové dotace si mohou dotaci zařídit domácnosti s nízkým příjmem a důchodci.

Oproti tomu Nová Zelená úsporám je vhodná pro všechny, kteří překročí roční příjem 170 900 korun na jednoho člena domácnosti. Na dotaci vzniká nárok po podání žádosti jen tehdy, když hodláte vyměnit stávající zdroj vytápění za tepelné čerpadlo. V letošním roce navíc můžete dotaci na tepelné čerpadlo vyřídit i zpětně.

To mě zajímá

Podobné články, co by vás mohly zajímat


Zdroj: www.schlieger.cz, www.woltair.cz

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

5/5 (111 hodnocení)
​​

Kateřina Horáková

Kateřina Horáková

Práce s texty je nejen mou profesí, ale zároveň celoživotním koníčkem. Je to má vášeň stejně jako kvalitní čokoláda. Mám ráda výzvy a baví mě hrát si se slovy tak, aby byl výsledek dokonalý a přesně podle představ klienta. Mám více než 25 let praxe. Kromě toho moc ráda vařím i peču, vymýšlím recepty a stále zkouším něco nového. Ve volném čase si ráda přečtu dobrou knihu, tvořím videa a věnuji se své malé domácí ZOO.

Více o nás a jak články vytváříme | Spolupráce a kontakt

7 komentářů
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Přidat komentář
 1. Hledala jsem nějaké informace ohledně dotací a narazila na váš článek. Hodně mi pomohl s podáním žádosti, bylo to docela jednoduché.

 2. Vyřízení dotace na tepelné čerpadlo byla nakonec poměrně rychlovka. Sice jsem se bál, aby se to netáhlo jak dlouho, ale vše bylo rychlé.

 3. Tedy byl to horor, než člověk našel všechny doklady, ale nakonec jsme to s manželem zvládli a žádost si podali. Děkuji za pomoc.

 4. Netušila jsem, kolik papírování je potřeba k žádosti o dotaci na tepelné čerpadlo. Díky za tento článek, dost mi to usnadnil.

 5. Drželi jsme se vašich pokynů a podali si žádost o dotace. Moc děkujeme.

 6. Rozhodovali jsme se mezi fotovoltaickou elektrárnou a tepelným čerpadlem. No po zvážení všech pro a proti, jsme se rozhodli pro čerpadlo.

 7. Díky za váš článek, hodně mi pomohl s vyřízením dotace, nemusel to člověk nikde hledat. Teď už jen čekám na instalaci a vše bude vyřízeno.

Přidat komentář

Recenzer
Logo